Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

                
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU
  DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ
 REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS
              NUSTATYMO

         2007 m. balandžio 25 d. Nr. 435
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio  socialinio
draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 10
straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų  įstatymo
(Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio  2
dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Įsteigti Lietuvos Respublikos apdraustųjų  valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registrą.
  2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registro nuostatus (pridedama).
  3. Nustatyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų  valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registro veiklos pradžią - 2007 m. lapkričio 1 diena.

Ministras Pirmininkas             Gediminas Kirkilas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė    Vilija Blinkevičiūtė

            _________________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu
                 Nr. 435
                
LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU
  IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO
              NUOSTATAI
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu  socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų  gavėjų
registro  nuostatai  (toliau  vadinama -  šie   Nuostatai)
reglamentuoja  Lietuvos Respublikos apdraustųjų  valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo  išmokų
gavėjų registro (toliau vadinama - registras) paskirtį, objektus,
registro tvarkymo įstaigas ...