Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-533 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.07.20, Nr.: 55, Publ. Nr.: 1049; Valstybės Žinios, 2008.10.01, Nr.: 113, Publ. Nr.: 4290  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            VIETOS SAVIVALDOS
              ĮSTATYMAS

         1994 m. liepos 7 d. Nr.I-533
               Vilnius

  Lietuvos Respublikos 
  2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722
  (nuo 2008 m. spalio 1 d.) 
  (Žin., 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 45) redakcija

 
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo tikslas
  Šio įstatymo tikslas - skatinti ir plėtoti vietos savivaldą
kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.
  
  2 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir
veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos  Konstitucijos
(toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos  chartijos
nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus,  savivaldybių
institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas, savivaldybės tarybos
nario  statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės  veiklos
pagrindus.
  2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos  Sąjungos
teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
  
  3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Lietuvos Respublikos
    2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII-967
    (įsigalioja 2015 metais naujai išrinktoms 
    savivaldybių taryboms susirinkus į pirmąjį posėdį)
    (TAR, 2014-07-11, 2014-10138)
    redakcija
  Savivaldybė  - įstatymo nustatytas valstybės teritorijos
administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos
laiduotą  savivaldos  teisę,  įgyvendinamą per to valstybės
teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą
savivaldybės tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomąją ir
kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas įstatymams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) ir savivaldybės
tarybos  sprendimams tiesiogiai įgyvendinti. Savivaldybė yra
viešasis juridinis asmuo.
  2.  Vietos  savivalda - įstatymo nustatyto   valstybės
teritorijos  administracinio  vieneto nuolatinių   gyventojų
bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę,
savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų
apibrėžtą kompetenciją.
  3. Lietuvos Respublikos
    2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII-967
    (įsigalioja 2015 metais naujai išrinktoms 
    savivaldybių ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras