Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-659 Dėl Žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ir genetiniams tyrimams paimtų žmogaus biologinių ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2007.08.18, Nr.: 90, Publ. Nr.: 3590 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL ŽMOGAUS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ, IŠGAUNAMŲ IŠ VIRKŠTELĖS AR
PLACENTOS PO VAIKO GIMIMO, IR GENETINIAMS TYRIMAMS PAIMTŲ ŽMOGAUS
 BIOLOGINIŲ ĖMINIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ
        JOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
                
        2007 m. rugpjūčio 7 d. Nr. V-659
               Vilnius

   (Antraštė ir preambulė - Lietuvos Respublikos 
   sveikatos apsaugos ministro
   2017 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-131
   (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
   (TAR, 2017-02-14, 2017-02523) redakcija

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų
etikos įstatymo 3 straipsnio 8 dalimi:
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2017 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-131
    (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
    (TAR, 2017-02-14, 2017-02523)
    redakcija
  T v i r t i n u Žmogaus kamieninių ląstelių, išgaunamų iš
virkštelės ar placentos po vaiko gimimo, ir genetiniams tyrimams
paimtų žmogaus biologinių ėminių įvežimo į Lietuvos Respubliką ir
išvežimo iš jos tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
    2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1583
    (nuo 2016 m. sausio 1 d.)
    (TAR, 2016-01-05, 2016-00055) redakcija
  P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal
veiklos sritį.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS         RIMVYDAS TURČINSKAS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos sveikatos 
                apsaugos ministro 2007 m. 
                rugpjūčio 7 d. įsakymu 
                Nr. V-659

  ŽMOGAUS KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ, IŠGAUNAMŲ IŠ VIRKŠTELĖS AR
PLACENTOS PO VAIKO GIMIMO, IR GENETINIAMS TYRIMAMS PAIMTŲ ŽMOGAUS
 BIOLOGINIŲ ĖMINIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠVEŽIMO IŠ
           JOS TVARKOS APRAŠAS

   (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos 
   sveikatos apsaugos ministro
   2017 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-131
   (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
   (TAR, 2017-02-14, 2017-02523) redakcija)
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras