Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-1188 Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-293 "Dėl Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2007 10 28.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2007.10.27, Nr.: 111, Publ. Nr.: 4556 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
       RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
2004 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-293 "DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ
      SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2007 m. spalio 25 d. Nr. 1V-1188
               Vilnius

  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 75 straipsnio 1 dalimi  bei
įgyvendindamas 2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento  ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per
viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies
keičiantį Direktyvą 2002/21/EB (OL 2007 L 171, p. 32):
  1.  Pakeičiu  Ekonominių sankcijų  skyrimo   taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo  tarnybos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-293  "Dėl
Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004,
Nr. 141-5172), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).
  2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame  leidinyje
"Valstybės žinios".

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS           DIANA KORSAKAITĖ

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos ryšių 
                reguliavimo tarnybos direktoriaus
                2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.
                1V-293
                (Lietuvos Respublikos ryšių 
                reguliavimo tarnybos direktoriaus
                2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 
                1V-1188 redakcija)

       EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLĖS

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklės (toliau - Taisyklės)
nustato ekonominių sankcijų skyrimo ūkio subjektams, pažeidusiems
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr.
69-2382) bei jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas, procedūrą.
  2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos
elektroninių ryšių įstatymu (toliau - Įstatymas) bei įgyvendinant
2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras