Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
      DĖL VERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO
                
        2007 m. lapkričio 26 d. Nr. 1K-344
               Vilnius

  Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo  tarp
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637),  6.8
punktu ir atsižvelgdamas į Institucijų, atsakingų už  Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų
bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti,  administravimą,
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu
Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700),  5.15
punktą:
  1. Sudarau šią Vertinimo koordinavimo grupę (toliau vadinama
- grupė) Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo veiklai
koordinuoti:
  Ana Stankaitienė - Finansų ministerijos Europos  Sąjungos
sanglaudos  politikos ir struktūrinės paramos  koordinavimo
departamento direktorė (grupės vadovė);
  Danutė Burakienė - Finansų ministerijos Europos  Sąjungos
sanglaudos  politikos ir struktūrinės paramos  koordinavimo
departamento  Vertinimo  skyriaus  vedėja  (grupės   vadovo
pavaduotoja);
  Pagrindiniai nariai:
  Kristina Auruškevičienė - Sveikatos apsaugos  ministerijos
Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;
  Eglė Gaudutienė - Aplinkos ministerijos Europos  Sąjungos
paramos administravimo departamento Europos Sąjungos  paramos
planavimo ir procedūrų skyriaus vedėja;
  Arūnas Grumadas - Vidaus reikalų ministerijos  Regioninės
politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo  skyriaus
vedėjas;
  Irena Lankauskienė - Finansų ministerijos Veiksmų  programų
valdymo departamento Techninės paramos veiksmų programos valdymo
skyriaus vedėja;
  Aurimas Morkūnas - Švietimo ir mokslo ministerijos  Europos
Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius;
  Danguolė Saldžiūnienė - Ūkio ministerijos Europos  Sąjungos
struktūrinės paramos departamento Struktūrinių fondų  valdymo
skyriaus vedėja;
  Vilija Šemetienė - Žemės ...