Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 728 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.08.17, Nr.: 63, Publ. Nr.: 1238; Teisės aktų registras, 2017.06.07, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
             NUTARIMAS
             
        1994 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 728
              Vilnius

   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO
             PATVIRTINIMO

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 409
   (nuo 2017 m. liepos 18 d.)
   (TAR, 2017-06-07, 2017-09650) redakcija

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo  36
straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą
(pridedama).

  Ministras Pirmininkas         Adolfas Šleževičius

  Teisingumo ministras          Jonas Prapiestis
            _________________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu
                 Nr. 728

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 409
   (nuo 2017 m. liepos 18 d.)
   (TAR, 2017-06-07, 2017-09650) redakcija

TIC pastaba: šio nutarimo ištrauka:
  "2. Nustatyti, kad teisės aktų projektai, pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, vertinami
ir įtraukiami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  posėdžio
darbotvarkę Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo  reglamento,
galiojusio iki 2017 m. liepos 17 d., nustatyta tvarka.".
--------------

    LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTAS

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau
- Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau -
Vyriausybė) darbo tvarką. 
  2. Rengiant, derinant, pristatant Lietuvos  Respublikos
poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais,
perkeliant Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire)  į
Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir koordinuojant  jos
įgyvendinimą, vadovaujamasi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 "Dėl Europos Sąjungos reikalų
koordinavimo" (toliau - Koordinavimo taisyklės), ir Reglamentu.
  Lietuvos Respublikos tarptautinės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras