Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
            N U T A R I M A S
        1994 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 728
              Vilnius

   Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento
             patvirtinimo

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a :
  1. Patvirtinti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo
reglamentą (pridedama).
  2. Pavesti Teisingumo ministerijai per 3 mėnesius pateikti
Lietuvos Respublikos  Vyriausybei pasiūlymus  dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės  sprendimų pripažinimo  netekusiais
galios arba patikslinimo, atsižvelgiant į tai, kad patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas.

  Ministras Pirmininkas         Adolfas Šleževičius

  Teisingumo ministras          Jonas Prapiestis

                    PATVIRTINTA

               Lietuvos Respublikos Vyriausybės
            1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas

           Bendrieji nuostatai

  1. Šis reglamentas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau vadinama  - Vyriausybė), įgyvendinančios vykdomąją
valdžią Lietuvoje, darbo tvarką.
  2.   Vyriausybė savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos
Respublikos Konstitucija,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos
Respublikos Seimo  priimtais teisės aktais ir Respublikos
Prezidento dekretais, taip pat šiuo reglamentu.
  3. Vyriausybė savo darbą organizuoja remdamasi Vyriausybės
programa, kuriai yra pritaręs Lietuvos Respublikos Seimas.
  Ministerijos, Vyriausybės  įstaigos ir kitos valstybės
institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
(toliau vadinama - Vyriausybės kanceliarija) struktūriniai
padaliniai ir patarėjai atskirais klausimais privalo teikti
paskirtiems naujiems ministrams jų prašymu medžiagą, kurios
reikia Vyriausybės programai parengti, ir prisidėti prie jos
rengimo. Vyriausybės  programos  projektas  svarstomas  ir
aprobuojamas  ministrų  pasitarime,  kuriam  pirmininkauja
Ministras Pirmininkas.
  4. Lietuvos  Respublikos Seimui  pritarus  Vyriausybės
programai, parengiami konkretūs jos įgyvendinimo veiksmai ir
kryptys, kuriuose numatomi įvykdymo terminai ir atsakingos už
įvykdymą ...