Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

            N U T A R I M A S

            1994 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 728

            Vilnius

 

            Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento

            patvirtinimo

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

            1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą (pridedama).

            2. Pavesti Teisingumo ministerijai per 3 mėnesius pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų pripažinimo netekusiais galios arba patikslinimo, atsižvelgiant į tai, kad patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas.

 

            Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius

 

            Teisingumo ministras Jonas Prapiestis

 

            PATVIRTINTA

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės

            1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728

 

            Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas

 

            Bendrieji nuostatai

 

            1. Šis reglamentas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama - Vyriausybė), įgyvendinančios vykdomąją valdžią Lietuvoje, darbo tvarką.

            2. Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais ir Respublikos Prezidento dekretais, taip pat šiuo reglamentu.

            3. Vyriausybė ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras