Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: X-1722 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2008.10.01, Nr.: 113, Publ. Nr.: 4290; Valstybės Žinios, 2011.04.13, Nr.: 45  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722
               Vilnius
                
 (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323,
 Nr. 71-2515, Nr. 85-2969, Nr. 99-3519, Nr. 110-3984; 2002, Nr.
 43-1604, Nr. 68-2765, Nr. 96-4171, Nr. 103-4605, Nr. 112-4976,
Nr. 127-5749; 2003, Nr. 12-439, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 38-
 1694, Nr. 42-1918, Nr. 54-2371, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636, Nr.
 115-5193; 2004, Nr. 4-33, Nr. 73-2537, Nr. 134-4839; 2005, Nr.
57-1941, Nr. 121-4329, Nr. 143-5170, Nr. 153-5641; 2006, Nr. 17-
 590, Nr. 46-1647, Nr. 73-2756, Nr. 80-3140, Nr. 82-3251; 2007,
Nr. 12-496, Nr. 72-2832, Nr. 77-3053, Nr. 80-3219; 2008, Nr. 15-
               508)
  
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir
jį išdėstyti taip:
  
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
            VIETOS SAVIVALDOS
              ĮSTATYMAS
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo tikslas
  Šio įstatymo tikslas - skatinti ir plėtoti vietos savivaldą
kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.
  
  2 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir
veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos  Konstitucijos
(toliau - Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos  chartijos
nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus,  savivaldybių
institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas, savivaldybės tarybos
nario  statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės  veiklos
pagrindus.
  2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos  Sąjungos
teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
  
  3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Savivaldybė - įstatymo nustatytas valstybės  teritorijos
administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi  Konstitucijos
laiduotą  savivaldos teisę, įgyvendinamą per to  valstybės
teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą
savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją
ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras