Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610,
 632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO
       PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS
                
        2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1839
               Vilnius
                
          (Žin., 2002, Nr. 36-1340)
  
  1 straipsnis. 512 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 512 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  
  "512 straipsnis. Skundo padavimo terminai
  Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali  būti
paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos  dienos,
kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo  sužinoti
apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet
ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo  veiksmo
atlikimo."
  
  2 straipsnis. 609 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 609 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  
  "609 straipsnis. Vykdymo išlaidos
  1. Vykdymo išlaidas sudaro:
  1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos
kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti;
  2) vykdomosios bylos administravimo papildomos  išlaidos,
patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje  vykdomojoje
byloje;
  3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų  vykdomųjų
dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą  teismo
pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.
  2. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką
nustato Sprendimų vykdymo instrukcija."
  
  3 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 610 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  
  "610 straipsnis. Vykdymo išlaidų apmokėjimas
  1. Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos  administravimo
išlaidas,  kurios  būtinos kiekvienoje vykdomojoje   byloje
privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo
papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus  veiksmus
konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos
numatytais  atvejais  atlygį antstoliui. Vykdymo   išlaidos
išieškomos iš skolininko.
  2. Išimtis dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali  nustatyti
Sprendimų vykdymo instrukcija."
  
  4 straipsnis. 632 straipsnio papildymas 2 dalimi
  Papildyti 632 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti
taip:
  
  "632 straipsnis. Vykdomosios ...