Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610,

            632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO

            PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

            2008 m. lapkričio 14 d. Nr. X-1839

            Vilnius

 

            (Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 

            1 straipsnis. 512 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 512 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

            "512 straipsnis. Skundo padavimo terminai

            Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo."

 

            2 straipsnis. 609 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 609 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

            "609 straipsnis. Vykdymo išlaidos

            1. Vykdymo išlaidas sudaro:

            1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti;

            2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje;

            3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.

            2. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras