Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-52 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2009 02 13.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.02.12, Nr.: 17, Publ. Nr.: 675 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2009 m. vasario 2 d. Nr. V-52
               Vilnius
  
  Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro
2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų
sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 10-253):
  1. Papildau šiuo 1.3 punktu:
  "1.3. Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms  gydyti
tvarkos aprašą (pridedama)."
  2. Išdėstau 3 punktą taip: 
  "3. Pavedu :
  3.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos  apsaugos
ministerijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka  priimti
sprendimus dėl retoms ligoms gydyti skiriamų vaistų, įrašytų  į
šiuo įsakymu patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų  joms
gydyti sąrašą (A sąrašas), įsigijimo išlaidų kompensavimo,  jei
vaistinio preparato charakteristikų santraukoje  nenurodytos
vaisto skyrimo retoms ligoms gydyti indikacijos ir (ar) dozės.
  3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos  sekretoriui
pagal administravimo sritį."
  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS            ALGIS ČAPLIKAS
  
            _________________
  
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos
                sveikatos apsaugos ministro
                2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 
                V-52
  
  KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SKYRIMO RETOMS LIGOMS GYDYTI TVARKOS
               APRAŠAS
  
  1. Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms  gydyti
tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato vaistų, įrašytų  į
sveikatos  apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Ligų   ir
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas),  kurių
vaistinio preparato charakteristikų santraukoje  nenurodytos
vaisto skyrimo retoms ligoms gydyti indikacijos ir (ar)  dozės,
skyrimo retoms ligoms gydyti tvarką.
  2. Retoms ligoms gydyti gali būti skiriami į A sąrašą įrašyti
vaistai, kurių vaistinio preparato charakteristikų  santraukoje
nenurodytos vaisto skyrimo retoms ligoms gydyti indikacijos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras