Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-671 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.12.14, Nr.: 96, Publ. Nr.: 1872; Valstybės Žinios, 2001.04.25, Nr.: 35, Publ. Nr.: 1161  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMAS

        1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671
               Vilnius
 
(Lietuvos Respublikos 2001 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX-240
 (nuo 2001 m. liepos 1 d.) (Žin., 2001, Nr. 35-1161) redakcija)

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2015 m. gegužės 14 d. įstatymo Nr. XII-1690
        (nuo 2015 m. gegužės 16 d.)
        (TAR, 2015-05-15, 2015-07419) redakcija
        Įstatymo paskirtis
 Miškų  įstatymo paskirtis - reglamentuoti miškų atkūrimą,
apsaugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų
nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir
subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų
išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava,
suteikti  šaliai  didžiausią  socialinę ir ekonominę naudą,
užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo
didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę
dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines
funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms.

 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2015 m. birželio 23 d. įstatymo Nr. XII-1839
        (nuo 2015 m. liepos 2 d.)
        (TAR, 2015-07-01, 2015-10586) redakcija
        Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
 1. Atrankinis pagrindinis miško kirtimas - pagrindinis miško
kirtimas, kai iškertama dalis tam tikro amžiaus, kokybės, matmenų
ar  būklės  medyno medžių, siekiant išlaikyti arba sukurti
įvairiaamžį medyną.
 2. Atvejinis pagrindinis miško kirtimas - pagrindinis miško
kirtimas, kai brandus medynas iškertamas per kelis kartus kas 5
ar daugiau metų.
 3. Biržė - miško kirtimui atrėžtas arba kertamas medynų plotas.
 4. Lietuvos Respublikos
   2017 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. XIII-628
   (nuo 2018 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2017-07-14, 2017-12233) redakcija
 Gamtotvarkos  priemonės  miškuose  -  vidinės miškotvarkos
projektuose suprojektuotos specialios gamtinės aplinkos tvarkymo
ir apsaugos priemonės, skirtos palankiai saugomų gyvūnų, augalų
ir grybų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklei,
jų ilgalaikiam išlikimui ir plėtrai užtikrinti.
 5. Lietuvos Respublikos
   2017 m. liepos 11 d. įstatymo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras