Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-678 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.12.23, Nr.: 99, Publ. Nr.: 1957; Valstybės Žinios, 2001.03.30, Nr.: 28, Publ. Nr.: 890  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
             LIETUVOS BANKO
              ĮSTATYMAS

         1994 m. gruodžio 1 d. Nr.I-678
               Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2001 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. IX-205
 (nuo 2001 m. kovo 30 d.) (Žin., 2001, Nr. 28-890) redakcija)


            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2006 m. balandžio 25 d. įstatymo Nr. X-569
        (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
        (Žin., 2006, Nr. 48-1699)
        (Lietuvos Respublikos
        2014 m. sausio 23 d. įstatymo Nr. XII-765
        (TAR, 2014-01-30, 2014-00713) redakcija)
        redakcija
        Lietuvos bankas
 1. Lietuvos Respublikos
   2015 m. lapkričio 24 d. įstatymo Nr. XII-2058
   (nuo 2015 m. gruodžio 3 d.)
   (TAR, 2015-12-02, 2015-19169)
   redakcija
 Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas,
kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Lietuvos
bankas yra sudedamoji Europos centrinių bankų sistemos dalis ir
Europos centrinių bankų sistemos tikslų siekia bei uždavinius
vykdo  vadovaudamasis  Europos  centrinio banko gairėmis ir
nurodymais. Lietuvos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą
vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko ir
Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos Sąjungos
teisės aktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės aktams.
Lietuvos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo
3 priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
 2.  Lietuvos valstybės nuosavybę Lietuvos banke išreiškia
Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko turtas jam priklauso
nuosavybės teise. Lietuvos bankas savo turtą valdo, naudoja ir
juo  disponuoja pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir šį
įstatymą.
 3. Lietuvos banką steigia Seimas.

 2 straipsnis. Lietuvos banko teisinis statusas
 1. Lietuvos bankas yra juridinis asmuo.
 2. Lietuvos bankas turi antspaudą, kuriame yra  Lietuvos
valstybės herbas ir žodžiai "Lietuvos bankas".
 3. Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje, Gedimino pr. 6.
 4. Lietuvos valstybė neatsako už Lietuvos banko prievoles  ir
Lietuvos bankas neatsako už Lietuvos valstybės prievoles.

 3 straipsnis. Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras