Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

           LIETUVOS RESPUBLIKOS

             LIETUVOS BANKO

              ĮSTATYMAS


         1994 m. gruodžio 1 d. Nr.I-678
               Vilnius

              I skyrius

           BENDROSIOS NUOSTATOS


   1 straipsnis. Lietuvos bankas
   Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas,
kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
   Lietuvos banką steigia ir likviduoja Lietuvos Respublikos
Seimas.

   2 straipsnis. Lietuvos banko teisinis statusas
   Lietuvos bankas yra juridinis asmuo.
   Lietuvos bankas  turi antspaudą,  kuriame yra Lietuvos
valstybės herbas ir žodžiai "Lietuvos bankas".
   Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje.
   Lietuvos valstybė neatsako už Lietuvos banko prievoles ir
Lietuvos bankas  neatsako už  Lietuvos valstybės prievoles,
išskyrus tuos atvejus, kai pats Lietuvos bankas prisiima tokią
atsakomybę arba kai tokią Lietuvos banko atsakomybę nustato
Lietuvos Respublikos įstatymai.
   Lietuvos bankas atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui.

   3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas
   Įgyvendindamas šio įstatymo nustatytus tikslus ir atlikdamas
savo funkcijas, Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, įstatymais ir yra nepavaldus Lietuvos Respublikos
Vyriausybei bei kitoms valstybės vykdomosios valdžios įstaigoms.

   4 straipsnis. Lietuvos banko skyriai, filialai,
          įstaigos, įmonės
   Lietuvos bankas turi teisę steigti skyrius, filialus, kitas
įstaigas ir įmones savo funkcijoms atlikti.

   5 straipsnis. Lietuvos banko užsienio ryšiai
   Lietuvos bankas  atstovauja Lietuvos valstybei užsienio
valstybių centriniuose bankuose, tarptautiniuose bankuose ir
kitose tarptautinėse  finansinėse   institucijose, taip pat
tarpvalstybiniuose pasitarimuose (tarybose) pinigų, valiutos ir
kredito politikos klausimais.
   Lietuvos bankas  gali būti  tarptautinių  ir  užsienio
institucijų akcininku, jei tai susiję su nacionalinės valiutos,
tarptautinių kreditų ir atsiskaitymų politikos tobulinimu ir
Lietuvos banko tikslų įgyvendinimu.

   6 straipsnis. Lietuvos banko išimtinė teisė leisti
          pinigus
   Pinigų  emisijos  teisę  turi  tik  Lietuvos  bankas.
Įgyvendindamas ją, Lietuvos bankas:
   1) nustato Lietuvos Respublikos ...