Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

            LIETUVOS BANKO

 

            ĮSTATYMAS

 

            1994 m. gruodžio 1 d. Nr.I-678

            Vilnius

 

            I skyrius

 

            BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1 straipsnis. Lietuvos bankas

            Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.

            Lietuvos banką steigia ir likviduoja Lietuvos Respublikos Seimas.

 

            2 straipsnis. Lietuvos banko teisinis statusas

            Lietuvos bankas yra juridinis asmuo.

            Lietuvos bankas turi antspaudą, kuriame yra Lietuvos valstybės herbas ir žodžiai "Lietuvos bankas".

            Lietuvos banko buveinė yra Vilniuje.

            Lietuvos valstybė neatsako už Lietuvos banko prievoles ir Lietuvos bankas neatsako už Lietuvos valstybės prievoles, išskyrus tuos atvejus, kai pats Lietuvos bankas prisiima tokią atsakomybę arba kai tokią Lietuvos banko atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

            Lietuvos bankas atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui.

 

            3 straipsnis. Lietuvos banko nepriklausomumas

            Įgyvendindamas šio įstatymo nustatytus tikslus ir atlikdamas savo funkcijas, Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir yra nepavaldus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės vykdomosios valdžios įstaigoms.

 

            4 straipsnis ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras