Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 542 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2009 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.06.11, Nr.: 69, Publ. Nr.: 2796 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 17 D.
NUTARIMO NR. 1341 "DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO,
   NUOMOS IR NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE" PAKEITIMO

         2009 m. gegužės 27 d. Nr. 542
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998  m.
lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1341 "Dėl tarnybinių  lengvųjų
automobilių  įsigijimo,  nuomos ir naudojimo   biudžetinėse
įstaigose" (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2007, Nr. 15-554, Nr. 120-
4898) ir išdėstyti jį nauja redakcija:
                
        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
  DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos valstybės   tarnybos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2003, Nr.
101-4534; 2006, Nr. 4-97) 41 straipsnio 8 dalimi,  Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-
2412; 2006, Nr. 87-3397) 7 straipsnio 3 dalimi ir  siekdama
taupiai naudoti valstybės lėšas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria:
  1. Nustatyti, kad:
  1.1.  Ministerijos ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės
kanceliarija  gali turėti ne daugiau kaip 4   tarnybinius
lengvuosius automobilius, skirtus naudoti tarnybos reikmėms.
  1.2. Vyriausybės įstaigos ir kitos Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos gali
turėti ne daugiau kaip vieną tarnybinį lengvąjį automobilį.
  1.3. Įstaigoms prie ministerijų ir kitoms  ministerijoms
pavaldžioms valstybės institucijoms ir įstaigoms  tarnybinių
lengvųjų automobilių skaičių nustato atitinkama ministerija.
  1.4. Į šio nutarimo 1.1-1.3 punktuose nurodytą  tarnybinių
lengvųjų automobilių skaičių neįeina šio nutarimo 3  punkte
nurodyti lengvieji automobiliai ir įsigyti naudojant  Europos
Sąjungos ir kitą gaunamą finansinę paramą lengvieji automobiliai,
kurių naudojimo paskirtis negali būti keičiama atsižvelgiant  į
paramos teikimo sąlygas.
  1.5. Šio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras