Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-286 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2, 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2009 06 25.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.06.25, Nr.: 75, Publ. Nr.: 3065 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 2, 3 IR 15
         STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
                
        2009 m. birželio 11 d. Nr. XI-286
               Vilnius
                
 (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2003, Nr. 73-3358,
Nr. 101-4534, Nr. 116-5258; 2004, Nr. 4-32; 2006, Nr. 4-97; 2007,
             Nr. 69-2723)
  
  1 straipsnis. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas
  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "4. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos  -
atstovaujamosios,  valstybės vadovo, vykdomosios,  teisminės
valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir  įstaigos,
auditą,  kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos  ir
įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos  ir
įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar  savivaldybių
biudžetų  bei valstybės pinigų fondų ir kurioms   Viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti  viešojo
administravimo įgaliojimai."
  
  2 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas
  3 straipsnio 1 dalyje po žodžio "viršenybės" įrašyti  žodį
"teisėtumo" ir šią dalį išdėstyti taip:
  "1.  Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba  grindžiama
įstatymų  viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo,  lojalumo,
politinio  neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už   priimtus
sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais."
  
  3 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
  Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį  išdėstyti
taip:
  "1) laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir
kitų teisės aktų;".
  
  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
  
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS              VALDAS ADAMKUS

            _________________
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras