Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-354 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1, 4, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 16-1, 26-1, 26-2, 30-1, 30-2, 30-3 straipsniais įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2009 07 31.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.07.31, Nr.: 91, Publ. Nr.: 3914 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 1, 4, 7, 14, 16,
 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO
 SKIRSNIO PAVADINIMO, PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO
  PAPILDYMO 16-1, 26-1, 26-2, 30-1, 30-2, 30-3 STRAIPSNIAIS
              ĮSTATYMAS
                
         2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-354
               Vilnius
                
(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2005, Nr. 84-3109;
            2006, Nr. 77-2964,
 Nr. 82-3252; 2007, Nr. 12-489; 2008, Nr. 63-2378, Nr. 71-2706,
             Nr. 135-5241)
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "2. Įstatyme nenustatytus akcinių bendrovių, kurios  pagal
Vertybinių  popierių įstatymą laikomos vertybinių  popierių
emitentais, reglamentavimo ypatumus nustato Vertybinių popierių
įstatymas. Šio Įstatymo nuostatos dėl akcinių bendrovių,  kurių
akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje,  taikomos
akcinėms bendrovėms, kurių akcijomis leista prekiauti  Lietuvos
Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje  ar
Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje veikiančioje
reguliuojamoje rinkoje." 
  
  2 straipsnis. 4 straipsnio papildymas ir pakeitimas
  1. Papildyti 4 straipsnį nauja 4 dalimi:
  "4. Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus tvirtina
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija."
  2. Buvusias 4 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 dalis  laikyti
atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 dalimis.
  
  3 straipsnis. 7 straipsnio papildymas 8 dalimi
  Papildyti 7 straipsnį 8 dalimi:
  "8. Uždarosios akcinės bendrovės pavyzdines steigimo akto ir
steigimo sutarties formas tvirtina Vyriausybė ar jos  įgaliota
institucija."
  
  4 straipsnis. 14 straipsnio 6 dalies pakeitimas ir straipsnio
papildymas 7 dalimi
  1. Pakeisti 14 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "6. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, taip  pat
bet kokią kitą išmoką, susijusią su akcininko turtinių  teisių
įgyvendinimu, jeigu jie buvo išmokėti pažeidžiant šio  Įstatymo
imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo
ar turėjo žinoti."
  2. Papildyti 14 straipsnį 7 dalimi:
  "7. Kiekvienas akcininkas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras