Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-1010 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2009 12 18.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.12.17, Nr.: 149, Publ. Nr.: 6685 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M.
LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 "DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
   VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS" PAKEITIMO
                
        2009 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1010
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos
ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 "Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės  tvarkos"
(Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010; 2006, Nr. 125-4766;
2007, Nr. 115-4711; 2009, Nr. 66-2641):
  1.1. Išdėstau 2.2 punktą taip:
  "2.2. privačios sveikatos priežiūros įmonės šio įsakymo 1.1
ir 1.2 punktuose nurodytas veiklos statistinės  ataskaitas
pateikia Higienos institutui;"
  1.2. Išdėstau 2.3 punktą taip:
  "2.3. ataskaitų pateikimo grafiką ataskaitinių metų pabaigoje
sudaro ir tvirtina Higienos instituto direktorius;"
  1.3. Išdėstau 2.4 punktą taip:
  "2.4.  Respublikinė  tuberkuliozės ir infekcinių   ligų
universitetinė  ligoninė, Vilniaus universiteto  Onkologijos
institutas, Vilniaus sporto medicinos, Valstybinis  psichikos
sveikatos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS, Valstybinis patologijos bei
Nacionalinis kraujo centrai, Valstybinė teismo  psichiatrijos
tarnyba  bei Mykolo Romerio universiteto Teismo  medicinos
institutas savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas sudaro ir
pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles -
iki balandžio 1 d. pasibaigus ataskaitiniams metams;"
  1.4. Išdėstau 2.5 punktą taip:
  "2.5. Higienos institutui privalomas sveikatos  statistikos
formas skelbti internete adresu: www.hi.lt."
  1.5. Išdėstau 4 punktą taip:
  "4.  Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui   pagal
administruojamą sritį."
  1.6. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomų  sveikatos
statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarkoje
(3  priedas)  įrašau vietoje žodžių  "Lietuvos   sveikatos
informacijos centrui" žodžius "Higienos institutui",  vietoje
žodžio "LSIC" žodį "HI", vietoje žodžių "Užkrečiamųjų  ligų
profilaktikos ir kontrolės centrui" žodžius "Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centrui".
  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS            ALGIS ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras