Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-635 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 01 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2009.12.31, Nr.: 159, Publ. Nr.: 7207 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
  LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-635
               Vilnius
                
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 61-1805; 2003, Nr. 73-3351;
    2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941; 2006, Nr. 72-2691)
  
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą ir jį
išdėstyti taip:
  
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
            CIVILINĖS SAUGOS
              ĮSTATYMAS
  
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas  nustato
civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius  ir
organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų
teises ir pareigas civilinės saugos srityje.
  2. Šis įstatymas netaikomas organizuojant, koordinuojant ir
vykdant gyventojų paieškos ir gelbėjimo darbus,  atliekamus
vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu, ir
teršimo incidentų likvidavimo darbus, atliekamus  vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu. 
  3. Šiuo įstatymu įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės akto,
nurodyto šio įstatymo priede, nuostatos.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1.  Civilinė  sauga - veikla, apimanti valstybės   ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų
ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus
joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą
ir jų padarinių šalinimą. 
  2. Civilinės saugos sistemos parengtis - civilinės  saugos
sistemos  subjektų  pasirengimas reaguoti  į   susidariusią
ekstremaliąją situaciją.
  3. Civilinės saugos pratybos - valstybės ir  savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas  ir
civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis
ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir  procedūros,
numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose,  tobulinami
valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti gyventojų  ir
turto apsaugą ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras