Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-240 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-114 "Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 04 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.04.29, Nr.: 49, Publ. Nr.: 2416 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M.
 BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-114 "DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS
    TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO" PAKEITIMO
                
        2010 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-240
               Vilnius

  Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m.
balandžio 21 d. įsakymą Nr. 1V-114 "Dėl Tarptautinės  pagalbos
teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo" (Žin., 2005, Nr. 55-
1906) ir išdėstau jį nauja redakcija:

     "LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
                
              ĮSAKYMAS
DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO
          TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
(Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 35 straipsnio  2
dalimi ir atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 29 d.  Komisijos
sprendimą 2004/277/EB, Euratomas, nustatantį Tarybos  sprendimo
2001/792/EB,  Euratomas,  nustatančio Bendrijos   mechanizmą
sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą
palengvinti, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m.  specialusis
leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 218), su  paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 20 d.  Komisijos
sprendimu 2008/73/EB (OL 2008 m. L 20, p. 23) ir 2007  m.
lapkričio  8 d. Tarybos sprendimą 2007/779/EB,  Euratomas,
nustatantį  Bendrijos  civilinės saugos mechanizmą   (nauja
redakcija) (OL 2007 m. L 314, p. 9):
  1. Tvirtinu Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo
ir aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2.  Pavedu  vidaus reikalų  viceministrui   Stanislovui
Liutkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę."

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS            RAIMUNDAS PALAITIS

  SUDERINTA              SUDERINTA
  Lietuvos Respublikos        Lietuvos Respublikos 
  sveikatos apsaugos ministras    aplinkos ministras
  Raimondas Šukys           Gediminas Kazlauskas
  2010 m. balandžio 15 d.       2010 m. balandžio 14 d.

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras