Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 542 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 05 23.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.05.22, Nr.: 59, Publ. Nr.: 2881; www.valstybes-zinios.lt, 2010.05.24, Nr.: 59  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. SPALIO 23 D.
   NUTARIMO NR. 1154 "DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MIŠKŲ PLOTŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2010 m. gegužės 12 d. Nr. 542
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio
23 d. nutarimą Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2002, Nr. 54-2121; 2003,
Nr. 74-3443; 2005, Nr. 88-3306; 2006, Nr. 100-3881; 2007, Nr. 2-
73, Nr. 80-3230; 2008, Nr. 2-57, Nr. 69-2628, Nr. 143-5697; 2009,
Nr. 62-2476, Nr. 120-5145, Nr. 126-5427; 2010 Nr. 52-2556):
  1.1. Įrašyti 1 punkte vietoj skaičiaus "1105,50"  skaičių
"1105,18".
  1.2. Išdėstyti 2.1 punktą taip:
  "2.1. per 2 mėnesius nuo valstybinės reikšmės miškų  plotų
patvirtinimo 1 punkte nurodytas schemas pateikti suinteresuotoms
ministerijoms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio
ministerijos  teritoriniams  padaliniams  ir   savivaldybių
administracijoms."
  1.3.  Išbraukti 2.2 punkte po žodžio "laisvos"   žodį
"valstybinės", vietoj žodžių "atitinkamų apskričių viršininkais"
įrašyti žodžius "Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės  ūkio
ministerijos teritoriniu padaliniu".
  1.4. Įrašyti 3 punkte vietoj žodžių "apskričių viršininkams"
žodžius "Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
teritoriniams padaliniams", po žodžio "laisvos" išbraukti  žodį
"valstybinės".
  1.5. Nurodytu nutarimu patvirtintuose valstybinės  reikšmės
miškų plotuose:
  1.5.1. Išdėstyti 52 punktą taip:
  "52. Visagino           2,67     52 priedas".
  1.5.2. Išdėstyti pastraipą, einančią po 52 punkto, taip:
  "Iš viso              74,26".
  1.5.3. Išdėstyti paskutinę pastraipą taip:
  "Iš viso Lietuvoje         1105,18".
  1.6. Pakeisti 52 priedą pagal Aplinkos ministerijos parengtą
schemą.
  2. Nustatyti, kad:
  2.1. Šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be  priedo
skelbiamas  "Valstybės žiniose", o nutarimas su priedu  -
"Valstybės žinių" interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.
lt).
  2.2. Šio nutarimo 1.2, 1.3 ir 1.4 punktai ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras