Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 592 Dėl Elektrėnų sanatorinės pagrindinės mokyklos savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.05.27, Nr.: 61, Publ. Nr.: 3003; www.valstybes-zinios.lt, 2010.05.27, Nr.: 61  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SAVININKO TEISIŲ
         IR PAREIGŲ BEI TURTO PERDAVIMO

         2010 m. gegužės 19 d. Nr. 592
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos apskrities   valdymo
įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios
įstatymu  (Žin., 2009, Nr. 87-3661), Lietuvos  Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006,
Nr. 87-3397) 6 straipsnio 2 punktu ir 17 straipsnio 1 dalies 4 ir
5 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio  6
punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin.,
1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 5 dalimi  ir
atsižvelgdama į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d.
sprendimą Nr. TS-40, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Perduoti valstybei priklausančias Elektrėnų  sanatorinės
pagrindinės mokyklos savininko teises ir pareigas  Elektrėnų
savivaldybei savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti. 
  2.  Perduoti  Elektrėnų  savivaldybės    nuosavybėn
savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei  nuosavybės
teise priklausantį ir šiuo metu Elektrėnų sanatorinės pagrindinės
mokyklos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį  ir
nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė pagal 2010  m.
sausio 1 d. būklę - 9 916,14 lito (1 priedas), ir  trumpalaikį
materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė - 81 404,16 lito
(2 priedas).
  3. Įgalioti Vilniaus apskrities viršininką Joną Vasiliauską
pasirašyti 1 punkte nurodytų savininko teisių ir  pareigų
perdavimo ir priėmimo aktą.
  4. Įgalioti Elektrėnų sanatorinės pagrindinės  mokyklos
direktorę Mariją Vaičiūnienę pasirašyti 2 punkte nurodyto turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
  5. Pavesti: 
  5.1. Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti  Lietuvos
Respublikos Vyriausybei suderintą su Finansų ministerija nutarimo
projektą dėl Švietimo ir mokslo ministerijai nuo 2010 m. liepos 1
d. numatytų lėšų apskričių įstaigoms, kurių savininko teisės ir
pareigos  perduodamos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras