Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 882 Dėl Salantų specialiosios mokyklos likvidavimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 07 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.06.30, Nr.: 77, Publ. Nr.: 3976 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
            N U T A R I M A S
                
     DĖL SALANTŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO
                
         2010 m. birželio 21 d. Nr. 882
               Vilnius
  
  Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos apskrities   valdymo
įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios
įstatymu  (Žin., 2009, Nr. 87-3661), Lietuvos  Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr.
15-699) 4 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr.
72-2495) 2.106 straipsnio 1 punktu ir 2.108 straipsnio 1 dalimi
ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-
593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 44 straipsnio 1 ir 4
dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Įgalioti Švietimo ir mokslo ministeriją  įgyvendinti
biudžetinės įstaigos Salantų specialiosios mokyklos  savininko
teises ir pareigas.
  2. Nutraukti nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Salantų specialiosios
mokyklos veiklą.
  3. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai atlikti  visus
veiksmus,  susijusius  su Salantų  specialiosios   mokyklos
likvidavimu.
  4. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.
  
MINISTRAS PIRMININKAS              ANDRIUS KUBILIUS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS        GINTARAS STEPONAVIČIUS
  
            _________________
Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras