Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-935 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 1, 2, 4, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24-1 straipsniu ir priedu įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 12 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.07.10, Nr.: 81, Publ. Nr.: 4229 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO 1, 2, 4, 22, 24
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 24-1
         STRAIPSNIU IR PRIEDU ĮSTATYMAS
                
        2010 m. birželio 22 d. Nr. XI-935
               Vilnius
                
     (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902)
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas 2 dalimi
  Papildyti 1 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį  išdėstyti
taip:
  "1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis Įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius
su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų
teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės  teisinius
pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose.
  2. Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais šio Įstatymo priede."
  
  2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
  1. Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "6. Natūralios buveinės apsaugos būklė - apsaugos  kokybę
rodanti natūralią buveinę ir jos būdingas rūšis  veikiančių
poveikių  visuma, galinti turėti ilgalaikę įtaką  buveinės
natūraliam paplitimui, struktūrai, funkcijoms ir jos  būdingų
rūšių išlikimui europinėje teritorijoje valstybių narių, kurioms
taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis."
  2. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "7. Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Europos bendrijos
svarbos teritorijoje įstatymų, administracinių aktų ir  (arba)
sutarčių pagrindu nustatyta teritorija, kurioje taikomos būtinos
apsaugos priemonės palankiai natūralių buveinių ir (ar)  rūšių
populiacijų, kurioms teritorija yra nustatyta, apsaugos  būklei
palaikyti ar jai atkurti."
  3. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "14. Europos bendrijos svarbos teritorija -  biogeografinio
regiono teritorija, kuri yra reikšminga siekiant palaikyti  ar
atkurti Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių tipo  ar
Europos bendrijos svarbos gyvūnų ar augalų rūšies  palankią
apsaugos būklę ir kuri gali būti svarbi Europos ekologinio tinklo
"Natura 2000" vientisumui ir (arba) yra svarbi tam  tikro
biogeografinio regiono biologinei įvairovei palaikyti.  Kai
gyvūnai paplitę didelėje teritorijoje, Europos bendrijos svarbos
teritorijos atitinka šių rūšių natūraliame areale  esančias ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras