Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1019 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 8-1, 8-2, 8-3 ir 8-4 straipsniais įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.10.07, Nr.: 119, Publ. Nr.: 6043 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 1, 2, 5, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
  BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 8-1, 8-2, 8-3 IR 8-4 STRAIPSNIAIS
              ĮSTATYMAS
                
        2010 m. rugsėjo 21 d. Nr. XI-1019
               Vilnius
                
      (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123)
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas
  1 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje vietoj  žodžių
"juridinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, ir
fizinių asmenų" įrašyti žodžius "fizinių ir juridinių  asmenų,
kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų"
ir šią dalį išdėstyti taip:
  "1. Šis įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų,
kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų
santykius, atsirandančius dėl veiklos su  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo.
Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius  pagrindus,
leidžiančius  apsaugoti  žmones  ir aplinką  nuo   žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio."
  
  2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas 
  Pakeisti ir papildyti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  "2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1.  Apšvita - procesas, kurio metu   jonizuojančiosios
spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.
  2. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais (toliau - darbuotojas) - valstybės tarnautojas  ar
darbuotojas,  dirbantis pagal darbo sutartį, dirbantys  su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jų veikiami  ir
veikiami  apšvitos, kurios dozė gali viršyti   gyventojams
nustatytas ribas.
  3. Gamtinė spinduliuotė - jonizuojančioji spinduliuotė, kurią
sudaro  kosminė spinduliuotė ir natūraliai  pasiskirsčiusių
gamtinių radionuklidų spinduliuotė.
  4. Gyventojai - asmenys, išskyrus darbuotojus ir mokinius bei
studentus,  mokymosi  metu  naudojančius   jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius, ir asmenis, kurie apšvitinami dėl  jų
pačių sveikatos priežiūros arba savanoriškai padėdami pacientams
ar dalyvaudami medicininiuose bei biomedicininiuose moksliniuose
tyrimuose.
  5. Jonizuojančioji spinduliuotė - spinduliuotė,  kuriai
veikiant biologinėje ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras