Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-1024 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2010 12 05.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.12.04, Nr.: 142, Publ. Nr.: 7308 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.
 SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
        2010 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1024
               Vilnius
  
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr.
67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo,  patvirtinto
Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002  m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450;  2007,
Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos 2010 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 4/2,
  p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms  gydyti
sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos  sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49  "Dėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 10-
253; 2010, Nr. 83-4387):
  1. V skyriuje "PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI":
  1.1.  Papildau 1 dalį "Schizofrenija.   Schizofreniniai
sutrikimai (100 %)" šiuo 1.14 punktu:
+---+---+------------------+----------+-------------------------+
|"1.|14.|Olanzapino pamoato|F20    |2*".           |
|  |  |monohidratas   |     |             |
+---+---+------------------+----------+-------------------------+
  
  1.2.  Išdėstau 4 dalyje "Vidutinio sunkumo  afektiniai
sutrikimai (80 %)" 4.6 punktą taip:
+---+---+------------------+--------------+-------------------------+
|"4.|6. |Escitalopramum  |F32.1, F33.1, |Skiria ir išrašo     |
|  |  |         |F31.3 (tik  |gydytojas psichiatras,  |
|  |  |         |sergantiesiems|vėliau iki 6 mėnesių gali|
|  |  |         |vidutinio   |išrašyti gydytojas    |
|  |  |         |sunkumo    |neurologas, vidaus ligų |
|  |  |         |depresija)  |ar šeimos gydytojas".  |
+---+---+------------------+--------------+-------------------------+
  
  2. IX skyriuje "KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS":
  2.1. Pripažįstu ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras