Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: VII-53 Dėl Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2010.12.11, Nr.: 145, Publ. Nr.: 7481; Teisės aktų registras, 2017.04.18, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS MOKSLO TARYBOS
              NUTARIMAS
                
 DĖL MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISEI ĮGYTI PRAŠYMŲ VERTINIMO TVARKOS
            APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2010 m. gruodžio 6 d. Nr. VII-53
               Vilnius

   Lietuvos mokslo tarybos
   2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. VIII-7
   (nuo 2017 m. balandžio 19 d.)
   (TAR, 2017-04-18, 2017-06454) redakcija

  Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo 54 straipsniu, Lietuvos  Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149
"Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo"  patvirtintų
Mokslo doktorantūros nuostatų 5 ir 6 punktais nutaria:
  1. Patvirtinti Mokslo doktorantūros teisei įgyti  prašymų
vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 
  2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu patvirtinto  Mokslo
doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo 25.3
papunktis įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d., o 25.4 papunktis
įsigalioja nuo 2019 m. vasario 1 d.


TARYBOS PIRMININKAS               EUGENIJUS BUTKUS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. 
                gruodžio 6 d. nutarimu Nr. VII-53

   Lietuvos mokslo tarybos
   2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. VIII-7
   (nuo 2017 m. balandžio 19 d.
   Aprašo 25.3 papunktis įsigalioja 
   nuo 2018 m. vasario 1 d., 
   25.4 papunktis įsigalioja 
   nuo 2019 m. vasario 1 d.)
   (TAR, 2017-04-18, 2017-06454) redakcija

    MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISEI ĮGYTI PRAŠYMŲ VERTINIMO
             TVARKOS APRAŠAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų  vertinimo
tvarkos aprašas reglamentuoja universiteto arba universiteto su
kitais  Lietuvos universitetais ir (ar) mokslinių   tyrimų
institutais  (toliau - Institucija, Institucijos)  pateiktų
dokumentų doktorantūros teisei įgyti vertinimo, kurį  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir mokslo ministerijos  (toliau   -
Ministerija) teikimu atlieka Lietuvos mokslo taryba (toliau  -
Taryba), tvarką ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras