Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 4-
 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
     IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 44 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
                
        2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1259
               Vilnius
                
 (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2007, Nr. 12-497,
Nr. 17-628; 2008, Nr. 117-4441, Nr. 123-4657; 2009, Nr. 75-3062;
            2010, Nr. 81-4228)
  
  1 straipsnis. 2 straipsnio 4 ir 17 dalių pakeitimas
  1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "4. Viešojo administravimo subjektas - valstybės institucija
ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga,  pareigūnas,
valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji
įstaiga,  kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė   ar
savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti
atlikti viešąjį administravimą." 
  2. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "17.  Administracinė paslauga - viešojo  administravimo
subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar  dokumentų,
kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas,  išdavimą,
asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų  konsultavimą
viešojo  administravimo subjekto kompetencijos   klausimais,
įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos
teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą."
  
  2 straipsnis. 3 straipsnio 5 punkto pakeitimas
  Pakeisti 3 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo
administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus,
prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią
pagalbą;".
  
  3 straipsnis. 4 straipsnio 2, 3, 5 dalių pakeitimas ir  6
         dalies pripažinimas netekusia galios
  1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "2.  Viešojo  administravimo subjektų  sistemą   sudaro
valstybinio  administravimo  subjektai  ir    savivaldybių
administravimo subjektai."
  2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "3.  Valstybinio administravimo subjektai -   valstybės
institucijos ar įstaigos, jų valstybės tarnautojai ir pareigūnai,
valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė  arba
dalininkė yra valstybė, asociacijos ...