Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4, 4-

            1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

            IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 44 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

            2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1259

            Vilnius

 

            (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2007, Nr. 12-497, Nr. 17-628; 2008, Nr. 117-4441, Nr. 123-4657; 2009, Nr. 75-3062;

            2010, Nr. 81-4228)

 

            1 straipsnis. 2 straipsnio 4 ir 17 dalių pakeitimas

            1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

            "4. Viešojo administravimo subjektas - valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą."

            2. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

            "17. Administracinė paslauga - viešojo administravimo subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą."

 

            2 straipsnis. 3 straipsnio 5 punkto pakeitimas

            Pakeisti 3 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

            "5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras