Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-270 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 "Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 03 30.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.03.29, Nr.: 37, Publ. Nr.: 1765 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 "DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ
         SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2011 m. kovo 22 d. Nr. V-270
               Vilnius
  
  Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos sveikatos  draudimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr.
67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų
joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo,  patvirtinto
Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002  m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450;  2007,
Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos
draudimo tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 8/7,
  p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms  gydyti
sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos  sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49  "Dėl
kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 10-
253; 2010, Nr. 83-4387; 2011, Nr. 20-1013):
  1. Papildau III skyriaus "KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS
BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS"  1
skirsnį "Krešėjimo defektai (100 %)" šiuo 1.5 punktu:
+---+---+------------------------+---------+--------------------+
|"1.|5. |Eptacogum alfa     |D66-D68 |Skiria gydytojas  |
|  |  |(activatum)       |     |hematologas ir   |
|  |  |            |     |gydytojas vaikų   |
|  |  |            |     |hematologas gydytojų|
|  |  |            |     |konsiliumo     |
|  |  |            |     |sprendimu, jei   |
|  |  |            |     |gydymas vaistiniu  |
|  |  |            |     |preparatu Aktyvuotu |
|  |  |            |     |protrombino     |
|  |  |            |     |koaguliacijos    |
|  |  |            |     |kompleksu ar kitais |
|  |  |            |     |šiuo metu      |
|  |  |            |     |vartojamais     |
|  |  |            |     |krešėjimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras