Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1324 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio, šeštojo skirsnio pavadinimo ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo antruoju-1 skirsniu ir 4-1, 6-1, 7-1, 11-1, 112, 12-1, 18-1, 29-1 straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 05 03.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.05.03, Nr.: 52, Publ. Nr.: 2501 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2, 4, 6, 7, 8,
 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 STRAIPSNIŲ,
 ANTROJO SKIRSNIO, ŠEŠTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR 4, 5 PRIEDŲ
PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO ANTRUOJU-1 SKIRSNIU IR
 4-1, 6-1, 7-1, 11-1, 11-2, 12-1, 18-1, 29-1 STRAIPSNIAIS, 29
  STRAIPSNIO IR 1, 2, 3 PRIEDŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
              ĮSTATYMAS
                
        2011 m. balandžio 19 d. Nr. XI-1324
               Vilnius
                
 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544;
2005, Nr. 84-3111; 2008, Nr. 76-2999, Nr. 81-3180; 2009, Nr. 154-
               6961)
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  
  "1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis Įstatymas nustato bendruosius atliekų prevencijos ir
tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų  neigiamo
poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga
ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų  tvarkymo
valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų
organizavimo  ir planavimo principus; reikalavimus  atliekų
turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines
ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos,
transporto  priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir  pakuočių
gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas.
  2. Šis Įstatymas netaikomas:
  1) į atmosferą išmetamoms dujoms ir anglies dioksidui, kuris
surenkamas ir transportuojamas geologiniam saugojimui ir  jau
geologiškai saugomas pagal anglies dioksido geologinį saugojimą
reglamentuojančius teisės aktus arba kuris saugomas  naujų
produktų ir procesų mokslinių tyrimų, plėtros ar  bandymų
tikslais, kai saugoma mažiau negu 100 tūkst. tonų;
  2) žemei (in situ), įskaitant neiškastą užterštą dirvožemį ir
nuolat toje žemėje esančius pastatus;
  3) neužterštam dirvožemiui ir kitai natūraliai susidarančiai
medžiagai, iškastai statybų metu, kai medžiaga bus  panaudota
natūralaus būvio statybos tikslais toje teritorijoje, kur ji buvo
iškasta;
  4) radioaktyviosioms atliekoms;
  5) netinkamiems naudoti sprogmenims;
  6) mėšlui ir srutoms, kurios nepriskiriamos šio straipsnio 3
dalies 2 punkte nurodytiems šalutiniams gyvūniniams produktams ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras