Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1480 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.07.13, Nr.: 85, Publ. Nr.: 4126 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
  LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR
            PAPILDYMO ĮSTATYMAS
                
        2011 m. birželio 21 d. Nr. XI-1480
               Vilnius
                
 (Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2003, Nr. 39-1765; 2004, Nr. 63-2244,
 Nr. 72-2494; 2005, Nr. 18-574; 2006, Nr. 77-2973; 2008, Nr. 50-
   1844, Nr. 137-5367, Nr. 138-5446; 2010, Nr. 84-4408)

  1 straipsnis. 1 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas
  1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1.  Šis  Kodeksas nustato civilinių, darbo,   šeimos,
intelektinės   nuosavybės,   konkurencijos,     bankroto,
restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų bylų ir kitų bylų  dėl
privatinių teisinių santykių bei ypatingosios teisenos  bylų
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, prašymų  dėl
užsienio teismų sprendimų ir arbitražų sprendimų pripažinimo ir
vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką, taip pat skundų  dėl
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų
nagrinėjimo tvarką. Darbo, šeimos, intelektinės  nuosavybės,
konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų  pirkimų
bylos,  bylos dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams  ir
ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal šio  Kodekso
taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti  Lietuvos
Respublikos įstatymai."
  2. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "4. Įgyvendinant Europos Sąjungos ir tarptautinės  teisės
aktus, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose gali  būti
nustatomos ir kitos bylų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo  bei
vykdymo ar kitos procesinės taisyklės, negu numato šis Kodeksas."
  
  2 straipsnis. 3 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas
  1. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "3. Jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba  kitas
teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje
byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams,  teismas
sustabdo  bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į  Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - Konstitucinis Teismas)
kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas
arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus.
Gavęs Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas atnaujina  bylos
nagrinėjimą.  Teismas  taip pat nutartimi ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras