Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1537 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 10 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.07.19, Nr.: 91, Publ. Nr.: 4314; Valstybės Žinios, 2011.09.03, Nr.: 109  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1537
               Vilnius
                
 (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr.
              112-2825;
1999, Nr. 65-2088; 2001, Nr. 99-3520, Nr. 99-3528; 2002, Nr. 72-
 3020; 2003, Nr. 38-1662, Nr. 73-3356; 2004, Nr. 28-874, Nr. 60-
 2122, Nr. 163-5943; 2006, Nr. 137-5202; 2009, Nr. 10-356; 2011,
              Nr. 2-40)
  
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos branduolinės  energijos
įstatymo nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą
ir jį išdėstyti taip:
  
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
           BRANDUOLINĖS ENERGIJOS
              ĮSTATYMAS
                
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslai
  1.  Šis  įstatymas  nustato  visuomeninius   santykius,
atsirandančius naudojant branduolinę energiją elektros ir šilumos
energijai gaminti, taip pat kitiems taikiems tikslams. Įstatymas
nustato  branduolinės energetikos srities veiklos   teisinį
pagrindą, taip pat nustato valstybės ir savivaldybių institucijų
įgaliojimus vykdant branduolinės energetikos politikos formavimo
ir įgyvendinimo bei branduolinės energetikos srities  veiklos
valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir  kontrolės
funkcijas.
  2. Pagrindiniai šio įstatymo tikslai:
  1) nustatyti branduolinės energetikos sektoriuje veikiančių
subjektų teises, pareigas ir tarpusavio santykius;
  2)  nustatyti branduolinės energetikos srities  veiklos
valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir  kontrolės
teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių  institucijų
funkcijas ir atsakomybę;
  3) sukurti teisines sąlygas visuomenės ir aplinkos  saugumu
bei darnaus energetikos sektoriaus vystymosi principais pagrįstam
branduolinės energijos naudojimui;
  4) užtikrinti, kad branduolinė energija būtų  naudojama
taikiems tikslams tenkinti, ir užkirsti kelią branduolinio ginklo
platinimui neleistinai disponuojant branduolinėmis medžiagomis;
  5)  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos    tarptautinių
įsipareigojimų dėl saugaus ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras