Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1540 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 81, 82, 83, 84, 10, 11, 12, 20, 21, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 7-1, 10-1 straipsniais ir 9, 25, 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 10 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.07.19, Nr.: 91, Publ. Nr.: 4317 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 5, 6, 7,
  8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 10, 11, 12, 20, 21, 22 STRAIPSNIŲ,
 AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO
 PAPILDYMO 7-1, 10-1 STRAIPSNIAIS IR 9, 25, 26, 27 STRAIPSNIŲ
      PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS
                
        2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1540
               Vilnius
                
 (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123; 2010, Nr. 119-6043)
  
  1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
  Pripažinti 1 straipsnio 2 dalį netekusia galios ir  visą
straipsnį išdėstyti taip:
  
  "1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  Šis įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, kitų
organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų  filialų
santykius, atsirandančius dėl veiklos su  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo.
Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius  pagrindus,
leidžiančius  apsaugoti  žmones  ir aplinką  nuo   žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio."
  
  2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
  Pakeisti ir papildyti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  
  "2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1.  Apšvita - procesas, kurio metu   jonizuojančiosios
spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.
  2.  Branduolinės  energetikos  srities  veikla    su
jonizuojančiosios  spinduliuotės  šaltiniais -  veikla   su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuria  verčiamasi
branduolinės energetikos objektuose, taip pat kita veikla  su
branduolinio  kuro  ciklo  medžiagomis  ir   branduolinėmis
medžiagomis,  kurių  kiekis viršija  Lietuvos   Respublikos
branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį.
  3. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, (toliau - darbuotojas) - valstybės tarnautojas, pagal
darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbantis
darbuotojas,  kurių  veikla susijusi su   jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais arba kurie yra jų veikiami ir veikiami
apšvitos, kurios dozė gali viršyti gyventojams nustatytas ribas. 
  4. Gamtinė jonizuojančioji spinduliuotė (toliau -  gamtinė
spinduliuotė) - jonizuojančioji spinduliuotė, kurią  sudaro
kosminė spinduliuotė ir natūraliai ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras