Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: D1-784 Dėl 2011 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB, įgyvendinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2011 10 16.
Ieškomi žodžiai:

  M, KOVO, D

Skelbta:Valstybės Žinios, 2011.10.15, Nr.: 124, Publ. Nr.: 5892 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL 2011 M. KOVO 31 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 333/2011,
 KURIUO NUSTATOMI KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA TAM
 TIKRŲ RŪŠIŲ METALO LAUŽAS NEBELAIKOMAS ATLIEKOMIS PAGAL EUROPOS
  PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ 2008/98/EB, ĮGYVENDINIMO
                
         2011 m. spalio 11 d. Nr. D1-784
               Vilnius
                
  Įgyvendindamas 2011 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr.
333/2011, kuriuo nustatomi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma,
kada tam tikrų rūšių metalo laužas nebelaikomas atliekomis pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (toliau  -
Reglamentas Nr. 333/2011) (OL 2011 L 94, p. 2), nuostatas:
  1. P a v e d u Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos
regionų  aplinkos apsaugos departamentams vykdyti  Lietuvos
Respublikos  kompetentingos institucijos,   kontroliuojančios
Reglamento Nr. 333/2011 reikalavimų laikymąsi, funkcijas.
  2. N u r o d a u, kad, vykdant atliekų tvarkymo reikalavimų
laikymosi kontrolę, geležies, plieno ir aliuminio laužas, kuris
atitinka  Reglamento Nr. 333/2011 nuostatas,   nebelaikomas
atliekomis.

APLINKOS MINISTRAS              GEDIMINAS KAZLAUSKAS

            _________________

  

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras