Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

       LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
    DĖL FINANSŲ MINISTERIJAI SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS
  2007-2013 METŲ TECHNINĖS PARAMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
             PATVIRTINIMO
                
        2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-378
               Vilnius
  
  Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo  tarp
institucijų,  įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų  Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas,  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007,
Nr. 114-4637), 6.5.1 punktu ir atsižvelgdama į Techninės paramos
administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr.  780
(Žin., 2008, Nr. 90-3606):
  1. T v i r t i n u Finansų ministerijai skirtos  Europos
Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos naudojimo  tvarkos
aprašą (pridedama).
  2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
  2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio
19 d. įsakymą Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai  skiriamos
Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos  administravimo
taisyklių patvirtinimo";
  2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. rugsėjo 14
d. įsakymą Nr. 1K-299 "Dėl finansų ministro 2009 m. birželio 19
d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai skiriamos Europos
Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos administravimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo";
  2.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. vasario 1
d. įsakymą Nr. 1K-023 "Dėl finansų ministro 2009 m. birželio 19
d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai skiriamos Europos
Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos administravimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo";
  2.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio
20 d. įsakymą Nr. 1K-260 "Dėl finansų ministro 2009 m. birželio
19 d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai  skiriamos
Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos  administravimo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
  
FINANSŲ MINISTRĖ                 INGRIDA ŠIMONYTĖ
                
            _________________
                
                PATVIRTINTA ...