Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL FINANSŲ MINISTERIJAI SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS

            2007-2013 METŲ TECHNINĖS PARAMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

            PATVIRTINIMO

 

            2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-378

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), 6.5.1 punktu ir atsižvelgdama į Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780 (Žin., 2008, Nr. 90-3606):

            1. T v i r t i n u Finansų ministerijai skirtos Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

            2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai skiriamos Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo";

            2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 1K-299 "Dėl finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai skiriamos Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

            2.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 1K-023 "Dėl finansų ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1K-195 "Dėl Finansų ministerijai skiriamos Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras