Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1916 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3, 15-1, 22, 23, 36, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 01 06.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.01.06, Nr.: 4, Publ. Nr.: 114 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
       LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO
  3, 15-1, 22, 23, 36, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
              ĮSTATYMAS
  
        2011 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1916
               Vilnius
  
 (Žin., 1992, Nr. 28-810; 1994, Nr. 78-1463; 1998, Nr. 49-1329;
 1999, Nr. 19-509, Nr. 57-1831; 2003, Nr. 15-598, Nr. 38-1703;
            2007, Nr. 68-2651)
  
  1 straipsnis. 3 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas
  1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį  išdėstyti
taip:
  "1) yra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos  Europos
ekonominės  erdvės  susitarimo  dalyvės,  ar   Šveicarijos
Konfederacijos pilietis;".
  2. Papildyti 3 straipsnio 2 dalį nauju 2 punktu:
  "2) moka valstybinę kalbą;".
  3. Buvusius 3 straipsnio 2 dalies 2, 3, 4, 5, 6, 7  punktus
laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktais.
  
  2 straipsnis. 15-1 straipsnio 4 dalies pakeitimas
  15-1 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių "Lietuvos  archyvų
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės"  įrašyti
žodžius "Lietuvos vyriausiuoju archyvaru" ir šią dalį išdėstyti
taip:
  "Notaro profesinės veiklos metu sudaromų dokumentų tvarkymo,
saugojimo ir perdavimo tvarką nustato Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministras, suderinęs su Lietuvos   vyriausiuoju
archyvaru."
  
  3 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies pakeitimas
  22 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičių ir žodžio "1, 2, 3, 4
ir 5" įrašyti skaičius ir žodį "1, 2, 3, 4, 5 ir 6" ir šią dalį
išdėstyti taip:
  "Notaro atstovu gali būti asmuo, atitinkantis šio įstatymo 3
straipsnio antrosios dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6  punktų
reikalavimus. Notaro atstovu taip pat gali būti skiriamas buvęs
notaras, kurio įgaliojimai yra pasibaigę pagal šio įstatymo  23
straipsnio pirmosios dalies 8 punktą, tačiau ne ilgiau kaip iki
jam sukaks 70 metų. Notaro atstovas skiriamas pagal atstovaujamo
notaro ir asmens, kuris sutinka jam atstovauti, prašymus. Jeigu
notaras, negalintis eiti savo pareigų, neprašo skirti  notaro
atstovo,  Lietuvos  Respublikos  teisingumo    ministras,
atsižvelgdamas į Notarų rūmų prezidiumo nuomonę, turi  teisę
paskirti  notaro atstovą savo iniciatyva, kai yra  būtina
užtikrinti negalinčio eiti notaro pareigų notaro biuro veiklą."
  
  4 straipsnis. 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų pakeitimas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras