Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-1919 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 02 07.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.02.07, Nr.: 17, Publ. Nr.: 752 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
              ĮSTATYMAS
                
        2012 m. sausio 17 d. Nr. XI-1919
               Vilnius
                
 (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964; 2009, Nr. 10-353,
       Nr. 38-1437, Nr. 91-3912, Nr. 154-6962)
  
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo nauja redakcija
  Pakeisti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą
ir jį išdėstyti taip:
  
           "LIETUVOS RESPUBLIKOS
           ELEKTROS ENERGETIKOS
              ĮSTATYMAS
  
            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
  1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos  elektros
energetikos  sektoriaus  valstybinio valdymo,   reguliavimo,
priežiūros  ir kontrolės bei veiklos elektros  energetikos
sektoriuje  organizavimo  teisinius  pagrindus,  taip   pat
reglamentuoja elektros energijos gamintojų, paslaugų  teikėjų,
vartotojų  ir  valstybinį elektros energetikos   sektoriaus
reguliavimą,  priežiūrą ir kontrolę vykdančių   institucijų
tarpusavio santykius elektros energijos gamybos,  perdavimo,
skirstymo, tiekimo ir vartotojų teisių ir teisėtų  interesų
užtikrinimo srityse.
  2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos  Sąjungos
teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Balansavimo energija - elektros energija, kuri  yra
suvartojama  (nesuvartojama)  ar pagaminama   (nepagaminama)
nesilaikant balansavimo energijos tiekėjų grafikuose, sudarytuose
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos  patvirtintose
Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka  ir
sąlygomis, nurodytų elektros energijos kiekių.
  2. Balansavimo energijos tiekėjas - asmuo,  prekiaujantis
balansavimo energija su perdavimo sistemos operatoriumi.
  3. Buitinis elektros energijos vartotojas (toliau - buitinis
vartotojas)  - fizinis asmuo, perkantis elektros  energiją
asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems  su
ūkine komercine ar profesine veikla.
  4. Didmeninė prekyba elektros energija - prekyba  elektros
energija pagal dvišales sutartis, išskyrus su elektros ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras