Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-766 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 05 11.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.05.10, Nr.: 54, Publ. Nr.: 2684 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
  
 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO
 NR. ISAK-556 "DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO
    PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  
         2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-556  "Dėl
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas  tvarkos
aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006,
Nr. 28-950, Nr. 58-2066; 2007, Nr. 25-945; 2008, Nr.  75-2986;
2009, Nr. 112-4791) ir išdėstau jį nauja redakcija:
  
      "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
              MINISTRAS
  
              ĮSAKYMAS
DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS
            APRAŠO PATVIRTINIMO
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 56 straipsnio 13 punktu,
  t v i r t i n u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo  ugdymo
programas tvarkos aprašą (pridedama)."
  
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS        GINTARAS STEPONAVIČIUS
                
            _________________
                
                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos švietimo ir 
                mokslo ministro 2005 m. balandžio
                5 d. įsakymu Nr. ISAK-556
                (Lietuvos Respublikos švietimo ir
                mokslo ministro 2012 m. gegužės 
                8 d. įsakymo Nr. V-766 
                redakcija)
  
 NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS
               APRAŠAS
  
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo  programas
tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) reglamentuoja priėmimą
mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, kėlimą į  aukštesnę
klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo
programos kartojimą, jos baigimą, mokymosi pasiekimų gilinimą ir
plėtojimą.
  2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras