Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 551 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 05 27.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.05.26, Nr.: 60, Publ. Nr.: 3009 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
                
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 17 D.
   NUTARIMO NR. 1341 "DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ
        BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE" PAKEITIMO

         2012 m. gegužės 23 d. Nr. 551
               Vilnius
  
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
  1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998  m.
lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1341 "Dėl tarnybinių  lengvųjų
automobilių biudžetinėse įstaigose" (Žin., 1998, Nr.  103-2838;
2009, Nr. 69-2796, Nr. 121-5229, Nr. 147-6572; 2010, Nr. 41-1976,
Nr. 62-3040, Nr. 110-5632; 2012, Nr. 29-1309):
  1.1. Išdėstyti 1.2 punktą taip:
  "1.2. Vyriausybės įstaigos ir kitos Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos gali
turėti ne daugiau kaip vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, jeigu
šiame nutarime nenumatyta kitaip."
  1.2. Išdėstyti 1.3 punktą taip:
  "1.3. Vyriausybės įstaigoms, kitoms Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms,
turinčioms šio nutarimo 3 punkte nurodytų lengvųjų automobilių,
įstaigoms prie ministerijų ir kitoms ministerijoms  pavaldžioms
valstybės  institucijoms ir įstaigoms tarnybinių   lengvųjų
automobilių skaičių nustato ministras, atsakingas už atitinkamą
valdymo sritį."
  1.3. Išdėstyti 1.5 punktą taip:
  "1.5. Šio nutarimo 1.1-1.3 punktai netaikomi:
  1.5.1.  Krašto  apsaugos ministerijai, Vidaus   reikalų
ministerijai ir įstaigoms prie šių ministerijų, kurias aptarnauja
šių ministerijų įsteigti autoūkiai;
  1.5.2. Ūkio ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms, kurios
naudojasi  Ūkio  ministerijos  tarnybiniais   lengvaisiais
automobiliais."
  1.4. Išdėstyti 1.6 punktą taip:
  "1.6. Lengvieji automobiliai įsigyjami, nuomojami  arba
nuomojami pagal veiklos nuomos sutartį, vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.  84-2000;
2006, Nr. 4-102) ir atsižvelgiant į Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1023 "Dėl  Prekių,
kurioms  viešųjų pirkimų metu taikomi energijos  vartojimo
efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos  vartojimo
efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 121-
4600) nuostatas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras