Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

           LIETUVOS BANKO VALDYBOS
            N U T A R I M A S
                
 DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO
                
         2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-161
               Vilnius
  
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko  įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 28-869, Nr.
54-1830; 2009, Nr. 38-1441, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 46-2158, Nr.
145-6812) 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos
finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo  (Žin.,
2011, Nr. 145-6811) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo  įstatymo
(Žin., 2012, Nr. 77-3977) 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko
valdyba n u t a r i a:
  1. Patvirtinti Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos
taisykles (pridedama).
  2.  Pripažinti  netekusiu galios Lietuvos   Respublikos
vertybinių popierių komisijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr.
1K-34 "Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių  komisijos
2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 22 "Dėl Finansinių priemonių
ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo"  pakeitimo"
(Žin., 2008, Nr. 2-92, Nr. 95 (atitaisymas).
  
VALDYBOS PIRMININKAS              VITAS VASILIAUSKAS
                
            _________________
                
                PATVIRTINTA
                Lietuvos banko valdybos 2012 m. 
                liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-161
  
  FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLĖS
  
     I. TAISYKLIŲ PASKIRTIS IR TEISINIS PAGRINDAS
  
  1. Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklės
(toliau - Taisyklės) reglamentuoja finansinių priemonių sąskaitų
atidarymo,  tvarkymo ir uždarymo, nematerialių   finansinių
priemonių pervedimo iš vienų finansinių priemonių sąskaitų  į
kitas tvarką ir sąlygas, finansinių priemonių apskaitos principus
ir finansinių priemonių apskaitos lygius, taip pat  nustato
finansinių priemonių sąskaitų tvarkytojų pareigas bei  sąskaitų
tvarkytojų kontrolės tvarką.
  2. Taisyklės taikomos finansinių priemonių ir jų  apyvartos
apskaitai, kai ją vykdo Lietuvos centrinis vertybinių ...