Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

            N U T A R I M A S

 

            DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLIŲ

            PATVIRTINIMO

 

            2012 m. liepos 12 d. Nr. 03-161

            Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 28-869, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 38-1441, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 46-2158, Nr. 145-6812) 11 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 145-6811) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 77-3977) 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

            1. Patvirtinti Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisykles (pridedama).

            2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1K-34 "Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 22 "Dėl Finansinių priemonių ir jų apyvartos apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 2-92, Nr. 95 (atitaisymas).

 

VALDYBOS PIRMININKAS VITAS VASILIAUSKAS

 

            _________________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos banko valdybos 2012 m.

            liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-161

 

            FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ APYVARTOS APSKAITOS TAISYKLĖS

 

            I. TAISYKLIŲ PASKIRTIS IR TEISINIS PAGRINDAS

 

            1. Finansinių ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras