Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-1336 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Lietuvos Aidas, 1991.05.31, Nr.: 107; Valstybės Žinios, 1991.06.20, Nr.: 17, Publ. Nr.: 447; Valstybės Žinios, 2004.11.26, Nr.: 171, Publ. Nr.: 6295; Teisės aktų registras, 2016.07.15, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS

         1991 m. gegužės 21 d. Nr. I-1336
               Vilnius
  

   Lietuvos Respublikos
   2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2508
   (nuo 2017 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2016-07-15, 2016-20645) redakcija

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
  1. Šis įstatymas nustato valstybinio socialinio  draudimo
santykių pagrindus: valstybinio socialinio draudimo  rūšis,
valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų  kategorijas,
valstybinio socialinio draudimo valdymo sistemos principus  ir
struktūrą, valstybinio socialinio draudimo sistemos  dalyvių
teises, pareigas ir atsakomybę, valstybinio socialinio draudimo
įmokų apskaičiavimą, sumokėjimą ir priverstinį  išieškojimą,
išmokų permokų išieškojimą bei Valstybinio socialinio  draudimo
fondo administravimo įstaigų veiksmų (neveikimo) ir  sprendimų
apskundimo tvarką.
  2. Vykdant privalomąjį sveikatos draudimą, šis  įstatymas
taikomas tiek, kiek konkrečių sveikatos draudimo  klausimų
tiesiogiai  nereglamentuoja Lietuvos Respublikos   sveikatos
draudimo įstatymas. 
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
  1. Apdraustieji asmenys - fiziniai asmenys, kurie  šio
įstatymo nustatyta tvarka valstybinio socialinio draudimo įmokas
moka patys ir (ar) už juos šias įmokas moka draudėjai.
  2.  Automatinis  draudėjų registravimas -   Valstybinio
socialinio  draudimo fondo valdybos informacinės   sistemos
priemonėmis  automatiškai atliekamas asmenų,   priklausančių
Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nustatytoms  kategorijoms,
registravimas draudėjais, kai jie įgyja atitinkamą statusą. 
  3. Draudėjai - juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų
padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai  asmenys,
kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti  valstybinio
socialinio draudimo įmokas.
  4. Draudžiamasis įvykis - juridinis faktas, dėl  kurio
atsiranda teisė į valstybinio socialinio draudimo išmoką įstatymų
nustatyta tvarka.
  5. Draudžiamosios pajamos - visos asmens pajamos ir  kitos
sumos, nuo kurių šiame įstatyme nustatyta tvarka priskaičiuotos
ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos,
taip  pat pagal Lietuvos Respublikos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras