Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: XI-2358 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136, 138, 147, 177, 183 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 116 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2012 12 01.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2012.11.22, Nr.: 135, Publ. Nr.: 6859 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136,
  138, 147, 177, 183 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 116
    STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS
  
        2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI-2358
               Vilnius
  
 (Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2005, Nr. 67-2400, Nr. 85-3138; 2006,
 Nr. 82-3258; 2008, Nr. 63-2375, Nr. 74-2860; 2009, Nr. 93-3993;
 2010, Nr. 81-4221; 2011, Nr. 49-2370, Nr. 52-2507, Nr. 69-3288)
  
  1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas
  Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
  "4) darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų  lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės,
pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo  turėti
vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties,  amžiaus,
įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms  ir
asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis
savybėmis;".
  
  2 straipsnis. 47 straipsnio 4 dalies pakeitimas
  Pakeisti 47 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "4. Prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės  reorganizavimo,
verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus,  galinčius
turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų
teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti  darbuotojų
atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių
bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir
dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems
sušvelninti."
  
  3 straipsnis. 96 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
  Pakeisti 96 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį  išdėstyti
taip:
  "1) šio Kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte  nustatytais
motyvais, išskyrus atvejus dėl asmens išpažintos  religijos,
tikėjimo ar įsitikinimų, kai darbuotoją į darbą priima religinė
bendruomenė, bendrija ar centras ir reikalavimas darbuotojui dėl
religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į  religinės
bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas
ir pateisinamas;".
  
  4 straipsnis. 101 straipsnio 3 dalies pakeitimas
  Pakeisti 101 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "3. Į pareigas, įtrauktas į konkursinių pareigų sąrašą, iki
konkurso asmuo gali būti priimamas pagal terminuotą  darbo
sutartį, bet ne ilgesniam negu vienerių metų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras