Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-235 Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248 "Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2013.05.17, Nr.: 51, Publ. Nr.: 2597 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
          MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
  DĖL LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-248
 "DĖL TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ
           PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
                
         2013 m. gegužės 13 d. Nr. V-235
               Vilnius
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių  įstaigų
įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699)  4
straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos darbo biržos  prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006
m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 "Dėl Lietuvos darbo biržos
prie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos   nuostatų
patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076), 15.
6 punktu:
  1. Keičiu teritorinių darbo biržų nuostatus,  patvirtintus
Lietuvos  darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2010 m.
gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248 "Dėl teritorinių darbo  biržų
reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo" 2.2 punktu,  ir
išdėstau juos nauja redakcija (pridedama):
  1.1. Alytaus teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.2. Kauno teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.3. Klaipėdos teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.4. Marijampolės teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.5. Panevėžio teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.6. Neteko galios Lietuvos darbo biržos prie
     Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
     direktoriaus
     2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-598
     (nuo 2014 m. sausio 1 d.)
     (Žin., 2013, Nr. 116-5832)
  1.7. Šiaulių teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.8. Tauragės teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.9. Utenos teritorinės darbo biržos nuostatus;
  1.10. Vilniaus teritorinės darbo biržos nuostatus.
  2. Pavedu Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą
leidinyje "Valstybės žinios" ir paskelbti jį Lietuvos  darbo
biržos interneto svetainėje.
  
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS, 
LAIKINAI VYKDANTIS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS     ALBERTAS ŠLEKYS
                
            _________________
                
                PATVIRTINTA ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras