Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-248 Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Publikacijų neužregistruota Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
   LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
          MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS

 DĖL TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ
             PATVIRTINIMO

         2010 m. gegužės 17 d. Nr. V-248
               Vilnius

TIC pastaba:
 šis įsakymas nebuvo paskelbtas leidinyje "Valstybės žinios".
 Lietuvos  darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-248
"Dėl teritorinių darbo biržų reorganizavimo sąlygų ir nuostatų
patvirtinimo" 2.2.6 punktas neteko galios Lietuvos darbo biržos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013
m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-598 (nuo 2014 m. sausio 1 d.)
(Žin., 2013, Nr. 116-5832).


                PATVIRTINTA
                Lietuvos darbo biržos prie 
                Socialinės apsaugos ir darbo 
                ministerijos direktoriaus 2010 m.
                gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-248

   Lietuvos darbo biržos prie 
   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
   direktoriaus
   2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-279
   (nuo 2017 m. rugsėjo 18 d.)
   (TAR, 2017-05-12, 2017-08093) redakcija
  
      ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS NUOSTATAI
  
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Alytaus teritorinė darbo birža (toliau - Darbo birža) yra
Lietuvos  darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir  darbo
ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) įsteigta biudžetinė
įstaiga, įgyvendinanti užimtumo rėmimo politiką ir vykdanti kitas
teisės aktuose ir šiuose nuostatuose numatytas funkcijas Alytaus
miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir  Varėnos
rajono  savivaldybių  teritorijose  (toliau  -   priskirtos
teritorijos).
  2. Darbo birža savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis  sutartimis,
Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos  užimtumo
rėmimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos  įstatymais,
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras