Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 994 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2013 11 08.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2013.11.07, Nr.: 115, Publ. Nr.: 5748 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
        LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
            N U T A R I M A S
  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 17 D.
   NUTARIMO NR. 1341 "DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ
        BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE" PAKEITIMO
                
         2013 m. spalio 30 d. Nr. 994
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio
17 d. nutarimą Nr. 1341 "Dėl tarnybinių lengvųjų  automobilių
biudžetinėse įstaigose" (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2009, Nr. 69-
2796; 2012, Nr. 60-3009):
  1. Išdėstyti 1.2 punktą taip:
  "1.2. Vyriausybės įstaigos ir kitos Lietuvos  Respublikos
Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos gali
turėti ne daugiau kaip vieną tarnybinį lengvąjį automobilį, jeigu
šiame  nutarime  nenustatyta kitaip.  Valstybinė   atominės
energetikos saugos inspekcija branduolinės energetikos  srities
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinei
priežiūrai vykdyti papildomai gali turėti ne daugiau kaip  du
tarnybinius lengvuosius automobilius."
  2. Išdėstyti 1.7 punktą taip:
  "1.7. Lengvuosius automobilius biudžetinės įstaigos (išskyrus
ministerijas  ir  Valstybinę atominės  energetikos   saugos
inspekciją) gali įsigyti, nuomotis arba nuomotis pagal  veiklos
nuomos sutartį tik savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos  leidžiamos,  o valstybės mokslo ir   studijų
institucijos, kurios yra biudžetinės įstaigos, - tik Švietimo ir
mokslo ministerijos leidžiamos." 
  
MINISTRAS PIRMININKAS            ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

FINANSŲ MINISTRAS                RIMANTAS ŠADŽIUS
  
            _________________
  Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras